استانداردها

تنش‌پذیری سازمانی: سامانه‌‌های مدیریت امنیت، آمادگی و استمرار- الزامات به‌همراه راهنمای استفاده

تنش‌پذیری سازمانی: سامانه‌‌های مدیریت امنیت، آمادگی و استمرار- الزامات به‌همراه راهنمای استفاده
استاندارد های ملی
16345
ASIS SPC.1:2009
1392