فناوری اطلاعات (IT )-کار عملی توصیه شده­­ی موسسه­ی مهندسین برق و الکترونیک ( IEEE)برای به کارگیری نرم‌افزار

فناوری اطلاعات (IT )-کار عملی توصیه شده­­ی موسسه­ی مهندسین برق و الکترونیک ( IEEE)برای به کارگیری نرم‌افزار

فناوری اطلاعات (IT )-کار عملی توصیه شده­­ی موسسه­ی مهندسین برق و الکترونیک ( IEEE)برای به کارگیری نرم‌افزار
استاندارد های ملی
16344
IEEE Std 1062:1993
1392