سری x : شبکه‌های داده‌ها، امنیت و ارتباطات سامانهِ باز خدمات و کاربردهای ایمن- امنیت شبکهِ حس‌گرِ همه‌جاگاه-الزامات امنیتی برای مسیریابیِ شبکهِ حس‌گرِ بی‌سیم

سری x : شبکه‌های داده‌ها، امنیت و ارتباطات سامانهِ باز خدمات و کاربردهای ایمن- امنیت شبکهِ حس‌گرِ همه‌جاگاه-الزامات امنیتی برای مسیریابیِ شبکهِ حس‌گرِ بی‌سیم

سری x : شبکه‌های داده‌ها، امنیت و ارتباطات سامانهِ باز خدمات و کاربردهای ایمن- امنیت شبکهِ حس‌گرِ همه‌جاگاه-الزامات امنیتی برای مسیریابیِ شبکهِ حس‌گرِ بی‌سیم
استاندارد های ملی
17520
ITU-T X:1313:2012
1393