استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات- تبادل اطلاعاتی , مخابراتی بین سامانه‌ها- شبکه‎های محلی و شهری- الزامات ویژه قسمت 11: ویژگی‌های کنترل دسترسی رسانه(MAC) و لایه فیزیکیِ (PHY) شبکه‎های محلیِ(LAN) بی‎سیم - الحاقیه 6: دسترسی بی‎سیم در محیط‌

استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات- تبادل اطلاعاتی , مخابراتی بین سامانه‌ها- شبکه‎های محلی و شهری- الزامات ویژه قسمت 11: ویژگی‌های کنترل دسترسی رسانه(MAC) و لایه فیزیکیِ (PHY) شبکه‎های محلیِ(LAN) بی‎سیم - الحاقیه 6: دسترسی بی‎سیم در محیط‌

استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات- تبادل اطلاعاتی , مخابراتی بین سامانه‌ها- شبکه‎های محلی و شهری- الزامات ویژه قسمت 11: ویژگی‌های کنترل دسترسی رسانه(MAC) و لایه فیزیکیِ (PHY) شبکه‎های محلیِ(LAN) بی‎سیم - الحاقیه 6: دسترسی بی‎سیم در محیط‌
استاندارد های ملی
802
IEEE Sdt. 802.11:2010
1392