الزامات ساختار نحوی پیام‌های رمزنگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران

الزامات ساختار نحوی پیام‌های رمزنگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران

الزامات ساختار نحوی پیام‌های رمزنگاشتی در زیرساخت کلید عمومی ایران
استاندارد های ملی
17113
تحقیقات و تجربیات
1392