مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار – توصیف معماری

مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار – توصیف معماری

مهندسی سامانه‌ها و نرم‌افزار – توصیف معماری
استاندارد های ملی
16303
ISO/IEC/IEEE 42010:2011
1392
35
35-080