۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۵ ۵۷۵
چچ

پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE بخش درخواست/پاسخ

در این اسناد ساختار درخواست و پاسخ در پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات معرفی و اجزا آنها تشریح شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه کنید.
-
مرجع صادرکننده: مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
تاریخ تصویب: ۱۹ مهر ۱۳۹۴
تاریخ ابلاغ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴