چالش دو صفر سال 1400

در آستانه ورود به سال 1400 هجری شمسی، نحوه مدیریت تاریخ در سامانه های فناوری اطلاعات )مانند نرم افزارهای کاربردی و سازمانی، اتوماسیونهای صنعتی، ابزار دقیقها و حتی برخی از سخت افزارها( که در حال حاضر اجرایی و عملیاتی هستند میتواند یکی از چالش های مهم پیش روی سازمانها باشد. با ورود به سال 1400 ،اگر اطلاعات تاریخ در پایگاه داده های سامانه ها به صورت تاریخ میلادی و یا به صورت چهاررقمی و بر مبنای تاریخ هجری شمسی ذخیره شده باشد، قاعدتاً سازمانها و بهرهبرداران سامانه ها، با مشکل و آسیب خاصی روبرو نخواهند شد، لیکن اگر اطلاعات سال به صورت هجری شمسی و دورقمی ذخیره شده باشد، به طورقطع با مشکالت، خطای محاسباتی، توقف عملیات و احتمالاً آسیب های متعددی روبرو خواهند شد. بر این اساس، مشکالت ناشی از عدم صحیح مدیریت تاریخ در سال 1400 ،میتواند چالشهای متعددی را برای سازمانها ایجاد نماید که مبتنی بر میزان تأثیرگذاری آنها، میتوان در سه رده تقسیم بندی نمود:

  • (مشکالت ساده )مانند نمایش نادرست تاریخ
  • ( مشکالت مهم )مانند تولید و ارائه نتایج غلط و اختلال در فعالیت های روزانه کسب وکار
  • ( مشکالت بحرانی )مانند بروز فجایع غیرقابل جبران انسانی و زیست محیطی- عموماً در سامانه های صنعتی و حساس

در این راستا و به منظور پیش بینی تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه مشکل، لازم است اقدامات زیر انجام گردد:

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و نهادهای زیرمجموعه آنها، وضعیت تمامی سامانه های فناوری اطلاعات را از حیث نحوه مدیریت تاریخ در سال 1400 و مشکلات آن، بررسی و تحلیل نمایند.

نرم افزارهای طراحی و تولیدشده با ابزارهای نسل های اول و دوم فناوری اطلاعات به طور مثال در محیط سیستم عامل DOS به احتمال خیلی زیاد در معرض مشکل فوق خواهند بود. در اینگونه موارد، اساسی ترین راه حل، مهاجرت به سامانه های نسل جدید است. در خصوص نرمافزارها و سامانه هایی که با ابزارهای نسلهای سوم و چهارم تولیدشده اند، اصولاً مشکل اساسی حادث نشده و در صورت بروز مشکل نیز، به سادگی قابل حل میباشد.

درصورتیکه توسعه دهنده یا سورس برنامه نرم افزاری به هر دلیلی در دسترس نباشند، اساسی ترین راه حل، انتقال و مهاجرت به نرما فزارهای نسل جدید خواهد بود.

در صورت نیاز به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای حل این مشکلات و در صورت اعلام توسط دستگاهها، امکان انتشار فراخوان از طرف سازمان نظام صنفی رایانهای وجود دارد.

درصورتیکه سامانه نرم افزاری توسط واحد فناوری اطلاعات خود سازمانها، توسعه یافته باشد، لازم است وضعیت مدیریت تاریخ در سامانه بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.

درصورتیکه در سامانه های نرم افزاری یا سخت افزاری، هنوز در ثبت اطلاعات تاریخ، فیلد 4 رقمی برای سال در نظرگرفته نشده باشد، اقدامات زیر برای جلوگیری از بروز مشکل توصیه میشود:

  • اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی در کلیه پایگاههای داده، ورودیها، خروجیها و بخشهای عملیاتی سامانه ها
  • بازنگری نرم افزارها و اصلاح فرمت فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی ازجمله فیلدهای ورودی، واسط محاسباتی و خروجی
  • بازنگری نرمافزارها و کنترل کلیه موارد محاسباتی که از فیلدهای مرتبط با تاریخ شمسی استفاده شده است.
  • بازنگری و اصلاح تاریخ در انواع گزارشهای خروجی
  • تبدیل اطلاعات دورقمی سال به 4 رقمی در کلیه پایگاههای داده موجود و گذشته
  • آزمون نرم افزار و حصول اطمینان از عملکرد صحیح کلیه محاسبات، اجرای آزمایشی و سپس جایگزینی بانرمافزارهای جدید
  • در صورت نیاز، اصلاح فرم های کاغذی جمع آوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی فراخوانی، ضمن درخواست از همه اعضاء )شرکتهای عضو( برای بررسی و رفع مشکل تاریخ 1400 در محصولات خود و اعلام وضعیت آنها، فهرست محصولات این چنینی را که به تدریج به روزمی شود از طریق پرتال خود در دسترس همگان قرار خواهد داد.

.