سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۲۰۱
طبقه بندی:
  • اطلاعیه ها
  • بیانیه ها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYrti02YbYp9mF2Ycg2YXYrNmF2YjYudmHINmF2YjYp9mB2YLYqtmG2KfZhdmHINmIINi02LHYp9mK2Lcg2LnZhdmI2YXZiiDZh9mF2LPYp9mGINmC2LHYp9ix2K/Yp9iv2YfYp9mKINiu2K/Zhdin2Kog2YHZhtin2YjYsdmKINin2LfZhNin2LnYp9iqINin2KjZhNin2Log2LTYry4=

بخشنامه مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات ابلاغ شد.

درج اطلاعات قراردادهای معاملات متوسط و بزرگ حوزه فناوری اطلاعات در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشورالزامی است.

رییس سازمان برنام و بودجه کشور بخشنامه شماره 1400/213641 در تاریخ 1400/05/10 ابلاغ نمود.
متن بخشنامه به شرح زیر است.

به استناد تصویبنامه شماره 25254/ت57697 هـ مورخ 1400/03/08هیات محترم وزیران ، موضوع آئین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورو ماده (3) آیین نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/01هیات محترم وزیران، به پیوست مجموعه موافقتنامه وشرایط عمومی و همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (خدمات سفارشی) برای انعقاد قراردادهای کارهای حوزه فناوری اطلاعات ، با اشخاص ذیصلاح در موارد معماری اطلاعات،برنامه نویسی،پیاده سازی،،انتقال،پشتیبانی و نگهداری نرم افزار های سفارشی حوزه فناوری اطلاعات،از نوع اول (لازم الاجرا)ابلاغ میگردد تا از تاریخ 1400/10/01 مورد عمل قرار گیرد.

درج اطلاعات قراردادهای معاملات متوسط و بزرگ حوزه فناوری اطلاعات در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir الزامی است.

امور نظام فنی اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ، موارد اصلاحی (احتمالی)لازم را اعمال و ازطریق پایگاه اطلاعرسانی NEZAMFANNI.IR اعلام می نماید.

این مجموعه صرفا برای انعقاد قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (خدمات سفارشی)،جایگزین متن قرارداد با عنوان بخش (6)

نماتن،موضوع بخشنامه شماره 101/139202 مورخ 1382/08/02و سایر موارد مشابه می گردد.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: