چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۴۴ ۱۱۷
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • فضای کسب و کار
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqtis2KfYsdiqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZg9mKINin2YrYsdin2YYg2YXYsdio2YjYtyDYqNmHINmG2YrZhdmHINmG2K7Ys9iqINiz2KfZhCAxMzk5

گزارش تجارت الکترونیکی ایران مربوط به نیمه نخست سال 1399

در نامه ای آقای دکتر علی رهبری رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت خانه ها ، گزارش تجارت الکترونیکی ایران مربوط به نیمه نخست سال 1399 را به شرح زیر عنوان نمود

پیوست گزارش در قالب سه نسخه زیر تقدیم میگردد:
• نسخه اینفوگرافی به زبان فارسی
• نسخه اینفوگرافی به زبان انگلیسی
• نسخه تشریحی

در گزارش مذکور، ضمن ارائه تعریف مشخصی از تجارت الکترونیکی، بر اساس ادبیات موضوع و نظر خبرگان، 47 شاخص جهت اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در سه دسته )1 )زیرساخت تجارت الکترونیکی، )2 )عملکرد تجارت الکترونیکی و )3 )روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخصهای زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارشهای بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا.، و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شناسی، با نمونه گیری از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است. وضعیت اهم شاخصها و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال 1398 که حکایت از 8.3 برابر شدن ارزش معامالت الکترونیکی و 3 برابر شدن تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی صادره دارد به شرح زیر تقدیم میگردد )در اغلب شاخصها مقایسه با شش ماهه اول 98 صورت گرفته و در موارد ستاره دار، به علت تجمعی بودن نوع شاخص، مقایسه با کل سال 98 صورت گرفته است.

  • ارزش معامالت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان )با رشد 284 درصدی نسبت به شش ماهه اول 98 )است.
  • متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی 417 هزار تومان )با رشد 153 درصدی نسبت به شش ماهه اول 98 )است.
  • تعداد معامالت الکترونیکی 5.1 میلیارد عدد )با رشد 52 درصدی نسبت به شش ماهه اول 98 )برآورد می شود.
  • تعداد معامالت الکترونیکی دولتی 152 هزار عدد )با رشد 35 درصدی نسبت به شش ماهه اول 98 )است.
  • تعداد وبسایتهای تجارت الکترونیکی 333 هزار عدد )با رشد 11 درصدی نسبت به سال 98 )برآورد میشود.
  • 23 درصد از وبسایتهای تجارت الکترونیکی ) با رشد 10 درصدی نسبت به سال 98 )دارای اینماد هستند.
  • حدود 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین 30 تا 40 سال قرار دارند.
  • حدود 13 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی خانم هستند

اگرچه کرونا در یک سال اخیر، از منظر اقتصادی تهدیدی بزرگ برای کسب وکارهای سنتی بود، ولی فرصتی بی نظیر برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم آورد و با پشت سر گذاشتن لایه های متعدد موانع فرهنگی و نگرشی، باعث ترغیب مردم و اصناف به خرید و فروش اینترنتی شد. تغییر روش خرید و فروش و سازگاری با شرایط جدید در سایه همدلی و همکاری بخش مردمی، خصوصی و دولتی باعث رفع مشکل اقتصادی برخی صنوف، و در عین حال تامین کاالهای مورد نیاز مردم با ضریب اطمینان سالمتی بیشتر گردید. البته قبل از کرونا نیز، اقبال مردم و بنگاه ها از خرید و فروش اینترنتی رو به افزایش و تجارت الکترونیکی با درنوردیدن مرزهای ملی و نقشآفرینی در توسعه صادرات و افزایش سهم کشورها در تجارت جهانی، به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال و قدرت ملی مطرح شده بود همانگونه که در کشور ما نیز ارزش تجارت الکترونیکی در سال 98 نسبت به سال 97 دو برابر شده بود، لیکن همه گیری ویروس کرونا در دوره اخیر ضمن شتاب دهی به رشد تجارت الکترونیکی و 8.3 برابر شدن ارزش معامالت الکترونیکی، موجب توسعه دامنه آن به صنایع و محصوالت جدید )مانند کالاهای مصرفی روزانه و ...( و مشتریان جدید )مانند میانسالان و سالمندان( گردید.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: