یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۹ ۴۴۶
طبقه بندی: ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
چچ
2KfYs9iq2KfZhtiv2KfYsdivINi22KfZhdmGINm+2YrYtNix2YHYqg==

استاندارد ضامن پیشرفت

وسعه هر کسب و کاری به صورت پیوسته و پایدار منوط به تعیین حداقل ضوابط و معیارهای ضروری در فرآیند تولید و ارایه کالا و خدمات مرتبط است. سازمان استاندارد جهانی ) ISO ( استاندارد را به عنوان مستندی که دربرگیرنده قواعد، چارچو بها و ویژگ یهای مربوط به فعالی تها یا نتایج آنهاست که با همراهی طیف ذی نفعان تهیه و توسط سازمان شناخته شده ای به تصویب می رسد معرفی نموده و هدف از تهیه و اشاعه و اجرای آن را دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص می داند. بدیهی است از یک طرف تعریف و بکارگیری واقعی ضوابط و نرم ها در قالب استاندارد بستگی به درجه رشد صنعتی،شرایط و مقررات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، ماهیت استاندارد و مواردی از این قبیل دارد و از سوی دیگر تسهیل و روان سازی تعامل عرضه و تقاضا نیازمند وجود و بکارگیری استاندارد می باشد.

نوع: نشریه
موضوع: استاندارد ضامن پیشرفت
مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی
سردبیر: الهه عصاری
تعداد صفحات: 0
شماره : 5 و 6
طراح جلد: مهدی رشنو
سال انتشار: 1390
ماه انتشار: آبان و آذر
فایل ضمیمه
آخرین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
پربازدیدترین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات