یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۱ ۵۸۷
طبقه بندی: ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
چچ
2YHYsdi12KrZh9in2Yog2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ix2Yog2K/YsSDYrdmI2LIg2YcgSUNU

فرصتهای سرمایه گذاری در حوز ه ICT

آقای کاظم آیت اللهی :خدای بزرگ را شاکرم که توفیق چاپ مجدد مجله تکفا برای سازمان نظام صنفی رایانه ای حاصل شده است. ماهنامه ای که در دوره اول چاپ خود نقش محوری در بیان تحلی لهای تخصصی ابعاد مختلف کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا کرد و مرجعی مورد توجه برای دست اندرکاران این مهم بود. در دوره جدید علاوه بر توجه به حفظ نقش محوری یادشده، تلاش این است که بتواند مبین نظرات راهبردی در حوزه مدیریت فاوا باشد. در این راستا روند ایفای نقش سازمان، نحوه تعامل درون صنفی و برون صنفی، دیدگاه های حاکمیتی و نحوه تعامالت آنها مجال تحلیل مییابد. از این رو، لازم است نظرات همه خبرگان این حوزه دریافت و تحلیل و ارزیابی شود.امید است تکفا فضای مناسبی را برای بیان و تحلیل نظرات مسئولین و خبرگان حوزه فراهم ساخته و کیایک سروران، دعوت مجله را برای مشارکت در این امر مهم پذیرا باشند.

نوع: نشریه
موضوع: فرصتهای سرمایه گذاری در حوز ه ICT
مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نائینی
سردبیر: ...
تعداد صفحات: 0
شماره : 17
سال انتشار: 1392
ماه انتشار: خرداد
نویسندگان: کیانا مجدی، محسن شمشیری و فاطمه ملکی
فایل ضمیمه
آخرین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
پربازدیدترین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات