سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ۱۶:۰۸ ۱۳۷۴
چچ

اساسنامه نظام صنفی رایانه ای کشور

فصل اول ـ کلیات


ماده 1)
در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.

ماده 2)
نام نظام «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» می‌باشد که منبعد به اختصار «سازمان نظام» نامیده می‌شود.

تبصره 1: «سازمان نظام» و اعضای وابسته به آن، تحت نام «سازمان نظام» حق فعالیت سیاسی ندارند.

تبصره 2: «سازمان نظام» و اعضای وابسته به آن، التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده 3)
مرکز اصلی فعالیت: مرکز اصلی سازمان نظام، شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عربعلی (نوبخت)، کوچه نهم، شماره 13 می‌باشد.

تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، شورای مرکزی می‌تواند مرکز اصلی فعالیت قانونی سازمان نظام را تغییر داده و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر نماید.

ماده 4)
کلیه اعضای هیات مدیره نظام‌های رایانه‌ای استان‌ها در دوره مأموریت خود، اعضای سازمان نظام محسوب می‌شوند.

ماده 5)
در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت:

5-1- «نظام صنفی رایانه‌ای»: مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد.

5-2- «فرد صنفی»: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

5-3- «واحد صنفی»: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند
(5-2) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

5-4- «عضو صنف»: دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضو نظام درمی‌آید.

5-5- «نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها»: متشکل از کلیه اعضای شاخه‌های شرکتها، فروشگاه‌ها و مشاوران این حوزه در هر استان می‌باشد.

فصل دوم ـ ارکان «سازمان نظام»

ماده 6)
ارکان «سازمان نظام» عبارتست از:
1- نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، 2- هیات عمومی، 3- شورای مرکزی، 4- شورای انتظامی کل، 5- بازرس، 6- رئیس

ماده 7)
هیات عمومی:
هیأت عمومی سازمان نظام که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

ماده 8)
جلسات هیأت عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 9)
هیات عمومی هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی و با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک، مجمع عمومی عادی خواهد داشت.

ماده 10)
مجمع عمومی عادی در زمستان هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شود.

ماده 11)
مجمع عمومی انتخاب کننده شورای مرکزی باید تا دو ماه قبل از پایان مدت تصدی اعضای شورای مرکزی تشکیل شود.

ماده 12)
عوتنامه حضور در مجامع عمومی و دستورجلسه باید حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل جلسه از طرف شورای مرکزی یا بازرس در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود و در ضمن به وسیله پست سفارشی برای نظام رایانه‌ای استانی ارسال گردد.

تبصره 1: در صورت استنکاف شورای مرکزی از دعوت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند رأساً نسبت به دعوت به مجمع عمومی اقدام نماید. همچنین در صورت خودداری بازرس از دعوت مجمع عمومی، یک پنجم از اعضاء می‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

تبصره 2: در دوره فترت، رئیس سازمان (یا دبیرکل) موظف به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 13)
وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

13-1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیات عمومی و عزل آنان،

13-2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام،

13-3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی،

13-4- بررسی و تصویب خط مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی،

13-5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها،

13-6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی،

13-7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی،

13-8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی،

13-9- بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام،

13-10- انتخاب بازرس

ماده 14)
حد نصاب جلسات مجمع عمومی عادی
حدنصاب برای رسمیت جلسه عادی هیات عمومی (مجمع عمومی عادی) حضور نصف به علاوه یک اعضا می‌باشد.
هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع بعدی ظرف حداکثر پانزده روز با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوتنامه برای کلیه نظام‌های رایانه‌ای استانی، برای بار دوم با حضور هر تعداد از صاحبان رأی تشکیل می‌شود.
نصاب لازم برای تصمیم‌گیری، اکثریت نسبی آراء حاضرین می‌باشد.

ماده 15)
مجامع عمومی فوق‌العاده هیات عمومی:
مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت شورای مرکزی، بازرس و یا تقاضای کتبی حداقل یک سوم از اعضای هیات مدیره نظام‌های استانی تشکیل و اختیارات آن به شرح زیر است:

15-1- تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت

15-2- تصمیم‌گیری راجع به انحلال سازمان نظام و ارجاع آن به شورای عالی انفورماتیک جهت اتخاذ تصمیم

ماده 16)
حدنصاب رسمیت مجمع عمومی فوق‌العاده
حدنصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده هیات عمومی صنف، حضور نصف به علاوه یک اعضا می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی فوق‌العاده هیات عمومی حداکثر پانزده روز بعد با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوتنامه برای کلیه نظام‌های رایانه‌ای استانی تشکیل خواهد شد.
جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد. هرگونه تصمیمی با رأی موافق دو سوم اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 17)
ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی
مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس سازمان نظام خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران و بازرسان یا کلیه آنها در دستورجلسه باشد. که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.
ماده 18) هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، همان نصاب قبلی می‌باشد.

ماده 19)
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع خواهد رسید.
کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه مصوب و تأیید صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه برسد.

ماده 20)
مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه صنف بوده و تصمیمات آن در مورد سازمان نظام نافذ خواهد بود.
ماده 21) رأی‌گیری در مجامع عمومی به صورت علنی و برای انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس به صورت مخفی و با رأی کتبی انجام خواهد شد.

ماده 22)
شورای مرکزی سازمان نظام:
برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است.
در صورت استعفا، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای شورای مرکزی، اعضای علی‌البدل همان شاخه به ترتیب آراء مأخوذه جایگزین وی خواهند شد.

ماده 23)
ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به شرح زیر است:

عنوان
اصلی
علی‌البدل
شرکت ها
15
3
فروشگاه‌ها
5
2
مشاوران
3
1


تبصره 1: کلیه اعضای هیات عمومی می‌توانند براساس تعداد خواسته شده به نامزدهای شاخه‌های مذکور رأی بدهند و آرای اضافی آخر فهرست هر شاخه و آرای مکرر حذف خواهند شد.

تبصره 2: در صورت تساوی تعداد آراء، به حکم قرعه نفرات منتخب مشخص خواهند شد.

ماده 24)
کلیه اعضای هیات عمومی از حقوق یکسان در انتخاب نمایندگان شاخه‌های سازمان نظام برخوردار هستند.
ماده 25) شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورای مرکزی را که واجد شرایط زیر باشند به عنوان نامزدهای احراز ریاست سازمان نظام به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معرفی می‌نماید تا یک نفر از آنها طی صدور حکمی از سوی رئیس جمهور، به عنوان رئیس سازمان نظام انتخاب گردد.

25-1- حداقل 35 سال داشته باشد.

25-2- دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

25-3- تعهد حضور حداقل سی ساعت در هفته برای انجام امور سازمان نظام را سپرده باشد.

ماده 26)
شورای مرکزی ماهیانه حداقل یک جلسه خواهد داشت. جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم با دعوت رئیس سازمان که در عین حال رئیس شورای مرکزی نیز می‌باشد و در غیاب وی توسط نواب رئیس برگزار خواهد شد.

ماده 27)
جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف و به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

تبصره 1: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات‌مدیره گردد، موجب سلب عضویت در هیات‌مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی‌البدل هر شاخه به ترتیب جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

تبصره 2: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده شورای مرکزی می‌باشد.

تبصره 3: اعضای علی‌البدل در جلسات هیات‌مدیره بدون حق رأی می‌توانند شرکت نمایند.

ماده 28)
تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده 29)
انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه کل نظام صنفی رایانه‌ای، به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عمومی خواهد رسید.

ماده 30)
اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

30-1- پیشنهاد خط مشی‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت جهت تصویب هیات عمومی،

30-2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های مصوب هیات عمومی،

30-3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام،

30-4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل،

30-5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک،

30-6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف،

30-7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک،

30-8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی،

30-9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر،

30-10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی،

30-11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آن‌ها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف،

30-12- تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی،

30-13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها،

30-14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی،

30-15- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور،

30-16- تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی کارشناسی طرح‌های قابل ارائه در شورای مرکزی، حسب موضوع،

ماده 31)
وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

31-1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

31-2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

31-3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.

31-4- نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.

31-5- پیشنهاد تعیین دبیرکل.

31-6- افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.

31-7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام صنفی استان‌ها.

31-8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

31-9- امضای مکاتبات عادی و اداری سازمان نظام.

ماده 32)
خزانه‌دار مسئول امور مالی سازمان نظام است. وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

32-1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس سازمان یا دبیرکل است.

32-2- اداره امور مالی سازمان نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.

32-3- وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق‌عضویت‌ها و کمک‌های مالی.

32-4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به شورای مرکزی و بازرس.

32-5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.

32-6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.

32-7- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.

32-8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به شورای مرکزی جهت بررسی و تصویب.

32-9- خزانه‌دار شورای مرکزی علاوه بر وظایف خزانه‌داری شورا، به عنوان حسابرس داخلی نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها می‌تواند نمایندگانی را جهت بررسی حساب‌ها اعزام نماید.
گزارش این بررسی‌ها قبل از طرح در شورای مرکزی در اختیار هیات مدیره سازمان نظام استانی قرار داده می‌شود. گزارش جمع‌بندی شده با نقطه نظرات هیات مدیره استانی در نشست شورای مرکزی مطرح خواهد شد.
در صورت وجود مشکلات خاص، موضوع می‌تواند پس از کسب نظر بازرس نظام استانی در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان نظام استانی مطرح و اخذ تصمیم شود.

ماده 33)
دبیرکل
رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود جز در موارد مربوط به دعوت، تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی و هیات عمومی صنف را با حفظ مسئولیت به دبیرکل تفویض نماید.

ماده 34)
بازرس شورای مرکزی
مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است:

34-1- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان امور مالی سازمان نظام

34-2- رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی شورای مرکزی جهت ارائه به مجمع هیات عمومی

34-3- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی هیات عمومی مطابق تبصره 1 ماده 12

34-4- بازرس می‌تواند در جلسات شورای مرکزی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

34-5- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی، بر فعالیت شورای مرکزی نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز را بدون آن‌که وقفه‌ای در فعالیت‌های شورای مرکزی ایجاد شود، مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

34-6- بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورت‌های مالی، پیشنهاد استفاده از مؤسسه حسابرسی را به شورای مرکزی ارائه نماید. شورای مرکزی موظف است نسبت به عقد قرارداد با یک مؤسسه از حداقل سه مؤسسه پیشنهادی بازرس اقدام نماید.

34-7- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب شورای مرکزی را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل هیأت عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل هیأت عمومی در اختیار شورای مرکزی قرار داده و گزارش خود را در هیأت عمومی ارائه نماید.

ماده 35)
شورای انتظامی کل سازمان نظام
شورای انتظامی کل سازمان نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها و یا موارد شدیدتر پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی است.

ماده 36)
این شورا دارای پنج عضو به شرح زیر است که برای مدت سه سال منصوب و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

36-1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری

36-2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

36-3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام

ماده 37)
شورای انتظامی کل در اولین جلسه خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک نفر منشی را برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا است.

ماده 38)
تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده برای دبیرخانه سازمان نظام که همان دبیرخانه شورای انتظامی کل است، ارسال خواهد شد.

ماده 39)
در صورت لزوم بازنگری در موضوع تخلفات صنفی و تعیین مجازات‌های متناسب حسب آیین‌نامه نظام مصوب هیات دولت، شورای انتظامی کل نسبت به تطبیق تخلفات صنفی و مجازات‌های مندرج در آیین‌نامه سازمان نظام اقدام و مراتب را جهت طرح در شورای عالی انفورماتیک به شورای مرکزی ارجاع می‌نماید.
مجازات‌های یاد شده پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک لازم‌الاجرا بوده و توسط شورای مرکزی به نظام‌های رایانه‌ای استانی ابلاغ خواهد شد.

ماده 40)
منابع مالی
منابع مالی سازمان نظام عبارتست از:

40-1- سی درصد از منابع درآمدی مربوط به ورودیه و حق عضویت نظام‌های رایانه‌ای استانی.

40-2- ده درصد از سایر منابع درآمدی نظام‌های رایانه‌ای استانی؛ غیر از کمک¬های اعطایی

40-3- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کارشناسی، آموزشی و فروش نشریات و انتشارات.

40-4- برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی.

40-5- دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی.

40-6- کمک‌های اعطایی.

ماده 41)
انحلال
41-1- در صورت تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده هیات عمومی سازمان نظام، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی انفورماتیک ارجاع خواهد شد. شورای عالی انفورماتیک می‌تواند پس از انحلال سازمان نظام فعلی، نسبت به ضبط اموال آن تا تشکیل سازمان نظام صنفی دیگری اقدام نماید.

41-2- در صورت رأی مقامات قضایی مبنی بر انحلال سازمان نظام، اموال آن در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار گرفته تا پس از تشکیل سازمان نظام جدید، وفق قوانین نسبت به انتقال آن‌ها اقدام نماید.

ماده 42)
این اساسنامه در 42 ماده و 10 تبصره در تاریخ 4/4/1384 به تصویب مجمع عمومی مؤسس هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسید.

آدرس کوتاه شده: