سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ۱۶:۰۵ ۱۰۹۸
چچ

ارکان سازمان نظام صنفی رایانه ای

به استناد ماده 6 اساسنامه ارکان «سازمان نظام صنفی » عبارتست از:  
 • نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها
 •  هیات عمومی
 • شورای مرکزی
 • شورای انتظامی کل
 •  بازرس
 •  رئیس
 نظام صنفی رایانه ای استان ها
هر نظام استانی دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. تعداد نمایندگان هر شاخه درهیات مدیره های استانی با توجه به تعداد اعضای آن تعیین می شود. هیات مدیره در اولین نشست یک نفر را به عنوان رییس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید. جلسات هیات مدیره هر استان بطور متوسط هر دو هفته یکبار برگزار می شود.
 هیات عمومی
هیأت عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود. جلسات هیأت عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده، هیات عمومی هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی و با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک، مجمع عمومی عادی خواهد داشت.
 شورای مرکزی
برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. در صورت استعفا، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای شورای مرکزی، اعضای علی‌البدل همان شاخه به ترتیب آراء مأخوذه جایگزین وی خواهند شد.
 شورای انتظامی کل
بر اساس ماده 56 آیین نامه مذکور شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:  
 • یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
 • دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک
 • دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام
همچنین به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، شورای انتظامی کل یکی از ارکان نظام می باشد. شورای انتظامی ضمن تاکید بر توسعه تعاملات و روابط سازمان و شرکتهای عضو با قوه قضاییه و وزارت دادگستری، سعی در تدوین نظام وحدت رویه برای استانها  در خصوص مسائل مرتبط با شورای انتظامی دارد.
بازرس
مجمع هیات عمومی عمومی سازمان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید. وظائف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:  
 • بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
 • بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
 • بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
 • بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.
رئیس سازمان
در هر دوره نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  در اولین نشست خود و در اجرای ماده 66 آیین‌نامه دولت، از بین اعضا شورا سه نفر را  به‌عنوان نامزد احراز سمت ریاست سازمان معرفی می شوند و یک نفر از آنها با حکم رییس جمهور به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور انتخاب می¬گردد. همچنین
بر اساس ماده 31 اساسنامه وظایف و  اختیارات سازمان عبارتند از :  
 • رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.
 • مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
 • نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.
 • نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.
 • پیشنهاد تعیین دبیر کل
 • افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
 • ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام صنفی  استان‌ها.
 • انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.
 • امضای مکاتبات عادی و اداری سازمان نظام
آدرس کوتاه شده: