سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • اطلاعات کاربر
     شناسه کاربر: 31010420 
     نام : فرا اندیشان آفاق- فرا اندیشان آفاق 
     نام خانوادگی: فرشاد نورانیان 
     شماره شناسنامه: 33373 
     تاریخ تولد 27/12/1386 
     جنسیت زن 
     کد ملی  
     محل تولد:  
     محل کار  
     شماره منزل 03134720406 
     شماره موبایل: 03114720408 
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان