سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     بازرس

     به استناد ماده 58 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای: مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید. وظائف و اختیارات بازرس به استناد ماده 34 اساسنامه ی سازمان نصر کشور به شرح زیر است::

     • نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت بر حسن جریان امور مالی سازمان نظام
     •  رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی شورای مرکزی جهت ارائه به مجمع هیات عمومی
     •  اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی هیات عمومی مطابق تبصره 1 ماده 12
     • بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید
     • بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
     • بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
     • بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

     بر اساس جلسه مجمع عمومی مورخ 95/12/10 آقای سید علی موسوی به عنوان بازرس اصلی و آقای تورج آذین به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
      

      

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان