سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه تشکیل کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
     مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: در راستای تحقق اهداف تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور واجرای وظایف محوله در مواد 65 و67 آیین نامه تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و به منظور مشاوره و تصیم سازی برای ارکان سازمان، کمیسیون های تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح پیوست تشکیل می گردند.
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه
      
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان